Algemene Voowaarden

Bijgewerkt op 12-05-2023

Artikel 1: Definities

Ying Hypnotherapie:
Bedrijf Ying-Hypnotherapie, handelende als zelfstandig gevestigde hypnotherapeut;
Cliënt: de persoon aan wie door de hypnotherapeut begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de hypnotherapeut wordt uitgeoefend tenzij anders afgesproken;
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de hypnotherapeut is verwezen;

Artikel 2: Algemeen

Ying Hypnotherapie geeft begeleiding aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis

Ying Hypnotherapie kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Ying Hypnotherapie de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt. Indien de client gebruik maakt van onze diensten dan gaat de client akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens en (eventuele) audio en/of video opnamen van sessies voor het uitvoeren van de door de client gevraagde dienst.

Artikel 4: Verzamelde persoonsgegevens

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om de gegevens te beschermen. Om diensten te kunnen leveren en onze dienstverleningen te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van jou nodig. Ying Hypnotherapie. verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Dat geldt ook voor (eventuele) audio en video opnamen van sessies. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken voor het leveren van onze diensten:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen en factureren van onze diensten;
 • Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen de client en Ying Hypnotherapie te kunnen uitvoeren; en om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht;
 • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
 • De verstrekking van informatie of aanbiedingen;

Informatie hierover kan tijdens het bezoek aan onze praktijk worden opgevraagd. Er is geen toegankelijkheid van anderen en ook is er tot dossiers van anderen geen toegang. De gegevens zijn op dit moment alleen inzichtelijk voor mij als zorgaanbieder. Dit is in overeenstemming met de wet AVG.

Artikel 5: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het (praktijk)adres aanwezig te zijn, dient hij/ zij Ying Hypnotherapie hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Ying Hypnotherapie doorgeeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Ying Hypnotherapie gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 6: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt Ying Hypnotherapie de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Ying Hypnotherapie is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Ying Hypnotherapie beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

Ying Hypnotherapie behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Ying Hypnotherapie noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Ying Hypnotherapie verstrekt zijn.

Artikel 8: Betaling

Betaling aan Ying Hypnotherapie dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening voorafgaande de (eerste) sessie plaatsvindt of na de dagen genoemd op factuur na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is Ying Hypnotherapie gerechtigd het factuurbedrag met € 15,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Ying Hypnotherapie gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Ying Hypnotherapie heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de hypnotherapeut is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De hypnotherapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Ying Hypnotherapie verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Ying Hypnotherapie.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de Ying Hypnotherapie verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Ying Hypnotherapie nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Ying Hypnotherapie om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Ying Hypnotherapie te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Ying Hypnotherapie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. Bij aanvaarden van advies en begeleiding van Ying Hypnotherapie heeft cliënt kennis genomen van deze algemene voorwaarden en is cliënt op de hoogte dat:

 • Ying Hypnotherapie geen arts, medisch specialist of erkende medisch zorgverlener is en in de praktijk dus geen medisch zorg biedt zoals een huisarts, specialist of andere reguliere hulpverleners.
 • Dit werk complementair is aan erkende zorgdisciplines. De sessies van Ying Hypnotherapie zijn geen vervanging van de behandelingen van een arts en/of specialist.
 • De cliënt geïnformeerd is dat de sessies van Ying Hypnotherapie nooit diagnoses kunnen bevatten en dat diagnoses uitsluitend gesteld kunnen worden door reguliere arts en/of specialist van cliënt.
 • De cliënt heeft begrepen dat de diensten van Ying Hypnotherapie door cliënt op vrijwillige basis wordt aanvaard, zonder garanties.
 • De client duidelijk door Ying Hypnotherapie is geïnformeerd dat cliënt niet stopt met haar medische behandeling(en) of voorgeschreven medicatie, zonder de supervisie van haar behandelende huisarts, arts en/of specialisten.
 • De cliënt begrijpt dat coaching, hypnotherapie, en andere behandelingen geen vervanging is voor medische zorg of GGZ.
 • De cliënt haar eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen op eigen verantwoordelijkheid zal voortzetten of laten en cliënt begrijpt dat Ying Hypnotherapie geen advies kan en zal geven ten aanzien van de inname van of het stoppen met medicijnen.

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de hypnotherapeut, is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.